ABOUT THE PILLARS

We provide Amazing Solutions

SMALL HOME WITH THE GREAT MISSION2

(บ้านหลังเล็กๆ ที่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่)
about pillar

บ้านหลังเล็กๆ ของน้องๆ ที่มีความฝันอยากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอินเตอร์ชั้นนำของประเทศ เราให้ความสำคัญอย่างมาก กับการพัฒนาศักยภาพของน้องๆแบบรายบุคคล และคอยช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น จนสำเร็จเป้าหมาย ทำให้ตลอดระยะเวลา 5 ปี เราสามารถส่งน้องๆ เข้ารั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้มากกว่า 750 คน

about pillar

PILLARS FAMILY (ครอบครัวพิลล่า)

“วันแรกที่เข้ามาไม่ต้องเก่ง… แต่จบออกไปทุกคนต้องเก่ง”

เพราะความเชื่อนี้ ครอบครัวพิลล่า นำทัพด้วยทีมสายศิลป์ พี่กุ้งและ พี่พลอย ทีมสายวิทย์ พี่นุ และ พี่เจค รวมถึงพี่ๆ ทุกคน จึงไม่เคยหยุดเชื่อในตัวน้อง และพยายามพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อดึงศักยภาพในตัวน้องๆ ให้ได้มากที่สุด การันตีด้วยผล Succes Rate 97% ตลอดระยะเวลา 5 ปีของเรา