What is GED

สร้างองค์ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

GED COURSE

Small Group Course

คอร์สสดที่สถาบันแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 8คน ดูแลใกล้ชิดรายบุคคล

Private Course

คอร์สเรียนสดที่สถาบันแบบส่วนตัว จัดตาราง และเนื้อหาการเรียนได้ตามความต้องการ

Platform

New !! ฝึกทำข้อสอบ New Digital SAT แบบออนไลน์

GED คืออะไร?

GED หรือ General Educational Development เป็นข้อสอบเทียบวุฒิระดับ ม.ปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สอบมักจะใช้เป็นวุฒิสำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์ในประเทศไทย โดยในการสอบ GED ทั้ง 4 วิชา จะต้องได้ขั้นต่ำวิชาละ 145 คะแนนจาก 200 คะแนน ถึงจะสอบผ่านในวิชานั้น

ข้อสอบ GED เป็นอย่างไร?

ข้อสอบ GED แบ่งออกเป็น 4 วิชา ได้แก่

1) Reasoning Through Language Arts (RLA) (150 นาที) : เป็นข้อสอบทดสอบความรู้ ความคิด ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ เน้นการทดสอบทางด้าน ไวยากรณ์ อ่าน และเขียน มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
  • ส่วนที่ 1 Reading for Meaning – การอ่านเพื่อหาความหมาย
  • ส่วนที่ 2 Identifying and Creating Arguments – การระบุและการสร้างข้อโต้แย้ง
  • ส่วนที่ 3 Grammar and Language – ไวยากรณ์และภาษา รูปแบบข้อสอบมีทั้ง multiple choices, drag and drop, select and area, and drop down

2) Mathematical Reasoning (115 นาที) : เป็นข้อสอบทดสอบความรู้ ความคิด ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ คำถาม 46 ข้อ หัวข้อที่ออกสอบคือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรขาคณิต พีชคณิตพื้นฐาน กราฟและฟังก์ชั่น

3) Science (90 นาที ) : เป็นข้อสอบทดสอบความรู้ ความคิด ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ คำถาม 34 ข้อ หัวข้อที่ออกสอบคือ การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รูปแบบข้อสอบมีทั้ง Multiple Choice, Drag-and-drop, Fill in the blank, Short Answer

4) Social Studies (70 นาที) เป็นข้อสอบทดสอบความรู้ ความคิด ความเข้าใจทางด้านสังคมศาสตร์ คำถาม 30 ข้อ หัวข้อที่ออกสอบคือ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์อเมริกา เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์โลก รูปแบบข้อสอบมีทั้ง Multiple Choice, Drag-and-drop, Fill in the blank, Short Answer

GED

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

อัพเดทคอร์สประจำเดือน มีนาคม 2566

Course/Level
ชั่วโมง
ราคา (บาท)
ผู้สอน
เริ่มเรียน
Math : เนื้อหาเน้นๆ ครบ 4 วิชา ตรงแนวข้อสอบ หลักสูตรเร่งรัด เรียนจบเพียง 1 เดือนการันตีสอบ GED ผ่าน
10
สอบถามเพิ่มเติม
-
Science : เนื้อหาเน้นๆ ครบ 4 วิชา ตรงแนวข้อสอบ หลักสูตรเร่งรัด เรียนจบเพียง 1 เดือนการันตีสอบ GED ผ่าน
10
สอบถามเพิ่มเติม
-
RLA : เนื้อหาเน้นๆ ครบ 4 วิชา ตรงแนวข้อสอบ หลักสูตรเร่งรัด เรียนจบเพียง 1 เดือนการันตีสอบ GED ผ่าน
10
สอบถามเพิ่มเติม
-
Social Studies : เนื้อหาเน้นๆ ครบ 4 วิชา ตรงแนวข้อสอบ หลักสูตรเร่งรัด เรียนจบเพียง 1 เดือนการันตีสอบ GED ผ่าน
10
สอบถามเพิ่มเติม
-

Student Learning Pathway

01

Mock GED

จำลองการสอบ GED แบบเหมือนจริงครบทุก Parts เพื่อประเมินจุดอ่อน พร้อมแนะนำเทคนิคการเพิ่ม คะแนนให้เร็วที่สุด

02

GED 1 MONTH PASS

อร์สเรียน GED แบบเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบจริง ครบทุกวิชา การันตีสอบผ่าน

03

GED READY

จำลองการสอบก่อนสอบจริงเพิ่มวัดความพร้อมและ แก้ไขจุดอ่อน

04

Line Group Support

เพื่อตอบคำถามและให้คำแนะนำ

การสมัครสอบ และรอบสอบ

สมัครสอบได้ที่ (  www.ged.com ) ราคา 2,700 บาท

FAQS

All your Questions answered in one place
1. ควรมีคะแนน GED เท่าไรถึง Safe?
2. ค่าสมัครสอบ GED?
3. GED มีสอบวิชาอะไรบ้าง?
4. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าสอบ GED?
5. รอบสอบ GED?
6. เกณฑ์การคิดคะแนน?
7. สนามสอบมีที่ไหนบ้าง?
8. วิธีการสอบ?
9. การเปลี่ยนแปลงวันสอบ?

Hall of Frame